Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Tamperer, s.r.o. 

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 212258, se sídlem Kazašská 1426/6, Vršovice, Praha 10

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Čl. I Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vztahy mezi společností Tamperer, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a zákazníky společnosti Tamperer, s.r.o. (dále jen „kupující“). Veškeré dodávky zboží, které byly uskutečněny v době platnosti těchto VOP, se jimi řídí a jim podléhají. Kupující bere na vědomí, že tyto VOP jsou vždy nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jejich aktuální znění je k dispozici na webových stránkách prodávajícího (www.adba.cz). Kupující uznává platnost těchto VOP okamžikem objednání zboží u prodávajícího (uzavřením smlouvy), čímž se pro kupujícího stávají tyto VOP závaznými.  

 

Čl. II Nákup zboží

Stát se zákazníkem společnosti Tamperer, s.r.o. a nakupovat v rámci velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba, která má potřebná oprávnění k nákupu a prodeji zboží obdobného sortimentu svým zákazníkům. Za tímto účelem je prodávající oprávněn požadovat při prvním nákupu zboží kupujícím předložení výpisu z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list a je-li kupující plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), také doklad o registraci k její platbě. Kupující je povinen po celou dobu obchodování s prodávajícím řádně a včas informovat prodávajícího o změnách všech obchodních údajů souvisejících s jejich obchodním vztahem, v opačném případě odpovídá prodávajícímu za škodu z toho vzniklou.

 

Čl. III Uzavření smlouvy

Nabídka prodávajícího pro něj není závazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednanému zboží, pokud toto zboží nemá prodávající skladem. Na tuto skutečnost upozorní prodávající kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od učinění objednávky kupujícím, přičemž toto upozornění provede prodávající prostřednictvím prostředků běžně používaných v rámci obchodního styku s kupujícím.

K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Při přímém (osobním) prodeji zboží obchodním zástupcem dochází k uzavření smlouvy převzetím zboží. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na věci. Vlastníkem dodaného zboží se kupující stává okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží, přičemž okamžikem zaplacení se pro účely těchto VOP rozumí připsání částky na účet prodávajícího, nebo převzetí částky v hotovosti zástupcem prodávajícího.  

 

Čl. IV Ceny zboží

Ve standardním zobrazení webových stránek prodávajícího jsou zobrazeny doporučené maloobchodní ceny vč. DPH, za tyto ceny prodávající kupujícímu zboží neprodává. Tyto ceny představují doporučenou cenu pro třetí strany při přeprodeji zboží kupujícím třetím stranám. Pro zobrazení velkoobchodních cen pro konkrétního kupujícího je nutné, aby se kupující přihlásil do webového rozhraní v rámci webových stránek prodávajícího. Přihlašovací údaje do webového rozhraní poskytne prodávající kupujícímu před prvním objednáním a dodáním zboží. V případě, že kupující odmítne využívat webové rozhraní prodávajícího, sdělí kupujícímu velkoobchodní ceny zboží zástupce prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn měnit ceny prodávaného zboží v závislosti na směnném kurzu cizích měn, inflaci apod.

 

Čl. V Dodací lhůty a podmínky

Pokud je požadované zboží k dispozici ve skladu prodávajícího, bude toto zboží dodáno nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Není-li požadované zboží k dispozici ve skladu prodávajícího, prodávající na tuto skutečnost kupujícího upozorní a sjedná s kupujícím jinou dodací lhůtu, ve které již bude schopen objednané zboží dodat. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů prodávajícího. Kupující je oprávněn písemně (příp. telefonicky nebo e-mailem) odstoupit od části kupní smlouvy v rozsahu zboží, které nebylo ze strany prodávajícího dodáno v ujednaném termínu.

 

Čl. VI Převzetí zboží

K převzetí objednaného zboží dochází buď osobním předáním obchodním zástupcem prodávajícího, nebo prostřednictvím přepravní služby. Způsob doručení zboží si může kupující zvolit v rámci objednávky ve webovém rozhraní. V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, a prověřit úplnost obsahu dle přiložené faktury (dodacího listu) a případné nedostatky (rozdíly) zapsat do přepravního listu přepravce. Na pozdější reklamace či nároky na náhradu škody nelze brát zřetel. Převzetím zboží od přepravce a podepsáním přepravních listů kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury. Případné reklamace dodávek zboží je nutné uplatňovat v textové podobě. V případě nepřevzetí dodávky kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu následně požadovány po kupujícím. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky kupujícího jsou dále řešeny přímo s prodávajícím v rámci postupů stanovených zákonem.  

 

Čl. VII Reklamace – záruka na zboží

Na veškeré prodávané zboží prodávajícím je konečnému spotřebiteli standardně poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje kupujícímu. Pokud je v záručním listu uvedená jiná záruční doba (spotřební materiál, baterie), pak má tato záruční doba přednost. K veškerému prodávanému zboží je prodávajícím smluvně zajištěn záruční servis v servisním středisku prodávajícího. Konečný spotřebitel uplatňuje své případné reklamace přímo u prodejce, u kterého dané zboží zakoupil. Tento pak reklamace individuálně řeší s prodávajícím v rámci postupů stanovených zákonem.

 

Čl. VIII Platební podmínky

Kupující má možnost zvolit si v rámci objednávky ve webovém rozhraní způsob úhrady:

Při navázání nového obchodního vztahu je prodávající oprávněn pro první 3 objednávky vyžadovat po kupujícím platbu předem na základě zálohové faktury, případně úhradu zboží v hotovosti při jeho převzetí.

Při platbě převodem na bankovní účet prodávajícího na základě faktury je kupující povinen vystavenou fakturu uhradit řádně a včas. Standardní lhůta splatnosti činí 14 dní od vystavení faktury prodávajícím. Je-li na konkrétní faktuře uvedena jiná lhůta splatnosti, pak má tato vyznačená lhůta přednost. Kupující bere na vědomí, že při nedodržení lhůty splatnosti je prodávající oprávněn požadovat mimo uhrazení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky. V případě opakovaného nedodržení lhůty splatnosti je prodávající oprávněn pro další dodávky zboží požadovat platbu zboží předem (zálohová faktura) nebo v hotovosti při převzetí zboží při každém objednání zboží tímto kupujícím.  

 

Čl. IX Odchýlení se od VOP

Od jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se lze v případě užší spolupráce prodávajícího s kupujícím na základě jejich vzájemné dohody odchýlit.   

Čl. X Odpovědnost za provoz webových stránek a webového rozhraní

Kupující bere na vědomí, že všechny údaje zveřejněné na webových stránkách kupujícího jsou pouze informativního charakteru a k uzavření smlouvy dochází pouze v případech a po splnění podmínek uvedených v Čl. III těchto VOP. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody jakékoli výše vzniklé v důsledku mylně uveřejněných či nekompletních informací vč. vlastností a specifikace produktů na svých webových stránkách. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, přidat nebo odebrat jakoukoli část svých webových stránek.  

 

Čl. XI Platnost a účinnost těchto VOP

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 17. 8. 2015. Jejich následné změny a úpravy vstupují v platnost dnem jejich uveřejnění na webových stránkách prodávajícího.